Phone: ९८११७७१४०५, ९८६३९१९९३०
प्रदेश न. 2
रुपनी गाउँपालिका | वडा नं. ६ तेरहौता
×
गृह पृष्ठ विद्यार्थी विवरण पात्रो
सम्पर्क
विद्यार्थी विवरण
संख्या कक्षा दलित अन्य कुल विद्यार्थीहरु
1 कक्षा 0 छात्र: 5
छात्रा: 9
छात्र: 10
छात्रा: 11
35
2 कक्षा 1 छात्र: 13
छात्रा: 13
छात्र: 22
छात्रा: 20
68
3 कक्षा 2 छात्र: 13
छात्रा: 12
छात्र: 16
छात्रा: 20
61
4 कक्षा 3 छात्र: 11
छात्रा: 17
छात्र: 10
छात्रा: 7
45
5 कक्षा 4 छात्र: 6
छात्रा: 13
छात्र: 10
छात्रा: 6
35
6 कक्षा 5 छात्र: 17
छात्रा: 6
छात्र: 4
छात्रा: 7
34
7 कक्षा 6 छात्र: 17
छात्रा: 5
छात्र: 4
छात्रा: 7
33
8 कक्षा 7 छात्र: 6
छात्रा: 7
छात्र: 2
छात्रा: 13
28
9 कक्षा 8 छात्र: 1
छात्रा: 2
छात्र: 2
छात्रा: 11
16
कुल जातीय विवरण
संख्या जात छात्र छात्रा कुल विद्यार्थीहरु
1 दलित 89 84 173
2 अन्य 80 102 182
जम्मा 169 186 355